اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 524
انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت منتفی شد
رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول در این خصوص اعلام کرد : رای کمیته رسیدگی به رشته‌های مشترک دو وزارتخانه و انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت با توجه به مخالفت وزارت علوم و دانشگاه‌ها، منتفی شد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/01
رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول در این خصوص اعلام کرد : رای کمیته رسیدگی به رشته‌های مشترک دو وزارتخانه و انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت با توجه به مخالفت وزارت علوم و دانشگاه‌ها، منتفی شد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها