اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 210
سوال: پرونده‌هاي مراجعين را چه كساني مي‌توانند مطالعه نمايند؟
پاسخ: پرونده‌هاي مراجعين به دفاتر و مراكز را هيچكس به غير از درمانگر مربوطه حق ندارد مطالعه نماید، افرادي نظير منشي، خانواده، روانشناسان و مشاوران مستقر در مركز يا هر فرد حقوقي و حقيقي دیگری نمي‌تواند درخواست مطالعه پرونده نمايد . همچنين پزشك قانوني يا واحدهاي بازرسي و ... حق درخواست مطالعه پرونده را ندارند. فقط در يك صورت آن هم با دستور كتبي، قاضي به صورت محرمانه مي‌تواند درخواست مطالعه نمايد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/07/20
پاسخ: پرونده‌هاي مراجعين به دفاتر و مراكز را هيچكس به غير از درمانگر مربوطه حق ندارد مطالعه نماید، افرادي نظير منشي، خانواده، روانشناسان و مشاوران مستقر در مركز يا هر فرد حقوقي و حقيقي دیگری نمي‌تواند درخواست مطالعه پرونده نمايد . همچنين پزشك قانوني يا واحدهاي بازرسي و ... حق درخواست مطالعه پرونده را ندارند. فقط در يك صورت آن هم با دستور كتبي، قاضي به صورت محرمانه مي‌تواند درخواست مطالعه نمايد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها