اخبار : کنگره ها تعداد بازدید : 226
روانشناسان بايد در تمام بيمارستان‌هاي كشور به كار گرفته شوند.
سايكوپرس : دكترمحمد حاتمي در كنگره بين‌المللي نقش خدمات حمايتي دردرمان‌هاي چند تخصصي كه توسط موسسه محك در روزهاي چهارشنبه وپنج شنبه دوم و سوم آذر در بيمارستان محك برگزارشد، اظهار داشت: بحث درمانهاي چند تخصصي از دهه هفتاد قرن بيستم در دنيا شروع شده است. درمان بدون حضور روانشناس و مددكار بي‌فايده است. لذا اكنون روانشناسان زيادي که تربيت شده‌اند بايد در بيمارستان‌ها به كار گرفته شوند. سازمان نظام و وزارت بهداشت و درمان بايد به هم نزديك شوند و زمينه بكارگيري روانشناسان در بيمارستان‌ها را فراهم آورند. مطمئنا نگاه سلامت محور كه يكي از مؤلفه‌هاي آن درمان‌هاي چند تخصصي در بيمارستان است، بايد با طراحي جايگاه مهم روانشناسان در تيم درماني جنبه اجرايي پيدا كند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/09/03
سايكوپرس : دكترمحمد حاتمي در كنگره بين‌المللي نقش خدمات حمايتي دردرمان‌هاي چند تخصصي كه توسط موسسه محك در روزهاي چهارشنبه وپنج شنبه دوم و سوم آذر در بيمارستان محك برگزارشد، اظهار داشت: بحث درمانهاي چند تخصصي از دهه هفتاد قرن بيستم در دنيا شروع شده است. درمان بدون حضور روانشناس و مددكار بي‌فايده است. لذا اكنون روانشناسان زيادي که تربيت شده‌اند بايد در بيمارستان‌ها به كار گرفته شوند. سازمان نظام و وزارت بهداشت و درمان بايد به هم نزديك شوند و زمينه بكارگيري روانشناسان در بيمارستان‌ها را فراهم آورند. مطمئنا نگاه سلامت محور كه يكي از مؤلفه‌هاي آن درمان‌هاي چند تخصصي در بيمارستان است، بايد با طراحي جايگاه مهم روانشناسان در تيم درماني جنبه اجرايي پيدا كند.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها