اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 391
پرسش : پرونده‌هاي مراجعين را چه كساني مي‌توانند مطالعه نمايند؟
پاسخ : پرونده‌هاي مراجعين به دفاتر و مراكز را تنها و تنها درمانگر مربوطه حق مطالعه دارد و افرادي نظير منشي، خانواده، روانشناسان و مشاوران مستقر در مركز يا هر فرد حقوقي و حقيقي نمي‌تواند درخواست مطالعه پرونده را نمايد. همچنين پزشك قانوني يا واحدهاي بازرسي و غيره حق درخواست مطالعه پرونده را ندارند. فقط در يك صورت آن هم با دستور كتبي قاضي به صورت محرمانه مي‌تواند درخواست مطالعه نمايد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/02/17
پاسخ : پرونده‌هاي مراجعين به دفاتر و مراكز را تنها و تنها درمانگر مربوطه حق مطالعه دارد و افرادي نظير منشي، خانواده، روانشناسان و مشاوران مستقر در مركز يا هر فرد حقوقي و حقيقي نمي‌تواند درخواست مطالعه پرونده را نمايد. همچنين پزشك قانوني يا واحدهاي بازرسي و غيره حق درخواست مطالعه پرونده را ندارند. فقط در يك صورت آن هم با دستور كتبي قاضي به صورت محرمانه مي‌تواند درخواست مطالعه نمايد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها